Η Τεχνική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την εφαρμογή, σε τοπικό επίπεδο του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, με στόχο την έκδοση Αδειών για την ανάπτυξη καθώς επίσης και την εξάσκηση οικοδομικού ελέγχου.

Στις αρμοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας περιλαμβάνονται επίσης και θέματα που απορρέουν από τις πρόνοιες του Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου που αφορούν στην διατύπωση απόψεων, εισηγήσεων και στην λήψη αποφάσεων για την διαμόρφωση πολιτικών που διέπουν την ανάπτυξη σε τοπικό και επαρχιακό επίπεδο.

Παράλληλα η Τεχνική Υπηρεσία ασχολείται με την ετοιμασία μελετών και υλοποίηση κατασκευαστικών έργων με στόχο την προστασία και ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος, την ασφάλεια των δημοτών και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (συντήρηση, βελτίωση οδικού δικτύου, χώρων πρασίνου, πάρκων, ηλεκτροφωτισμός κλπ).

Προϊστάμενος: 

Όνομα: Γιάγκος Γιάγκου
Τίτλος: Αν. Δημοτικός  Μηχανικός
Τηλέφωνο: 22462155
Email: Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κος Μάριος Χειρίδης            Πρόεδρος
Κος Μιχάλης Μαυρουδής      Μέλος
Κος Μαρίνος Κλεάνθους       Μέλος

ΑΡΧΕΙΟ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Θέματα υπό την αρμοδιότητα του Αρχείου/Γραμματείας:

 1. Διαχείριση Αρχείου της Τεχνικής Υπηρεσίας
 2. Γραφειακή υποστήριξη υπηρεσίας
 3. Διαχείριση μηχανογραφικού συστήματος υπηρεσίας

Υπεύθυνη:

Όνομα: Χριστίνα Κάππα
Τίτλος: Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός
Τηλ:22462158
Email: christina.kappa@aglantzia.org.cy

ΚΛΑΔΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέματα στα οποία δραστηριοποιείται ο κλάδος

 1. Εξέταση αιτήσεων για έκδοση:
  • Αδειών Οικοδομής
  • Αδειών Διαχωρισμού γης και οικοδομών
  • Κατεδαφίσεων
  • Αδειών για Σταθμούς Βάσης Ραδιοεπικοινωνιών
  • Κατεδαφίσεων
  • Αδειών για Σταθμούς Βάσης Ραδιοεπικοινωνιών
  • Αδειών για Φωτοβολταϊκά Πάρκα
  • Αδειών Πρατηρίων Πετρελαιοειδών
  • Αδειών Ανάρτησης Διαφημιστικών Πινακίδων
  • Πιστοποιητικών Έγκρισης
 2. Διατύπωση απόψεων προς τις Αρμόδιες Αρχές/Τμήματα κατά την υλοποίηση της διαδικασίας των διαβουλεύσεων για τα ακόλουθα:
  • Πολεοδομικές Άδειες
  • Ιεραρχικές Προσφυγές
  • Πολεοδομικές άδειες κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου
  • Εκμισθώσεις, Παραχωρήσεις και Ανταλλαγές κρατικής γης
  • Αναθεώρηση Τοπικού Σχεδίου/Ενστάσεις
 3. Λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής όπου εγκρίνονται οι αιτήσεις για άδειες οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω και εξετάζονται θέματα διαβουλεύσεων που άπτονται των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας καθώς και άλλα τεχνικά θέματα και λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.
  • Ετοιμασία Εκθέσεων προς την Επίτροπο Διοίκησης για θέματα καταγγελιών που άπτονται των προνοιών και της εφαρμογής του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου.
  • Ετοιμασία Εκθέσεων για λήψη δικαστικών μέτρων για θέματα παραβίασης του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου που προκύπτουν κατά την άσκηση ελέγχου ή κατόπιν καταγγελιών.
  • Ετοιμασία Τεχνικών Εκθέσεων για την εξέταση θεμάτων που παραπέμπονται προς το Δημοτικό Συμβούλιο από την Εκτελεστική Επιτροπή.
  • Συναντήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα με δημότες ή μελετητές, όσον αφορά θέματα ερμηνείας των προνοιών της Νομοθεσίας, την διευκρίνιση αποφάσεων και την εφαρμογή πολιτικών του Δήμου για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του κλάδου.
  • Εξέταση παραπόνων που παραπέμπονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών που σχετίζονται με τις πρόνοιες και την εφαρμογή του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου.

Υπεύθυνη:

Όνομα: Αθηνά Γιαννακά
Τίτλος: Λειτουργός  Τεχνικής Υπηρεσίας
Τηλ:   22462156
Email: athena.yiannaka@aglantzia.org.cy

Λειτουργοί

Όνομα: Νικολέττα Γιαννάκη
Τίτλος: Ανώτερη Τεχνικός
Τηλ:   22462157
Email: Nikoleta.yiannaki@aglantzia.org.cy

Όνομα: Άντια Παπαδούρη
Τίτλος: Τεχνικός
Τηλ:   22874865
Email: andia.papadouri@aglantzia.org.cy

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέματα στα οποία δραστηριοποιείται ο κλάδος

 1. Μελέτες Έργων και ετοιμασία κατασκευαστικού σχεδίου:
  • Οδικά
  • Αντιπλημμυρικά
  • Πολεοδομικά
  • Δημοσίων Χώρων Πρασίνου
  • Έργα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 του «Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου»
   • Κατανομές Κόστους στους επηρεαζόμενους δημότες
   • Διαχείριση ενστάσεων
   • Δημοσιεύσεις
 2. Προκήρυξη και αξιολόγηση προσφορών
 3. Οδικός φωτισμός (παράπονα, αιτήσεις για επέκταση δικτύου)
 4. Ονομασίες και αρίθμηση οδών
 5. Οδική σήμανση (κάθετη και οριζόντια)
 6. Ετοιμόρροπες κατοικίες
 7. Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας για θέματα οδικού δικτύου
 8. Προϋπολογισμοί της Υπηρεσίας
 9. Εξέταση παραπόνων που αφορούν τεχνικά θέματα (οδικό δικτύου, χώροι πρασίνου κλπ)
 10. Εξέταση αιτημάτων για μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης (σε συνεργασία με την Επιτροπή Τροχαίας)
 11. Εξέταση αιτημάτων για αποκοπή τμημάτων/δρόμων για εργασίες

Υπεύθυνος:

Όνομα: Γιάγκος Γιάγκου
Τίτλος: Αν. Δημοτικός  Μηχανικός
Τηλέφωνο: 22462155
Email: Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy

Λειτουργοί

Όνομα: Κωστάκης Περικλέους
Τίτλος: Τεχνικός
Τηλ:   22462154
Email: costas.perikleous@aglantzia.org.cy

Όνομα: Αντώνης Παναγή
Τίτλος: Τεχνικός
Τηλ:     22462159
Email: antonis.panagi@aglantzia.org.cy

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Θέματα στα οποία δραστηριοποιείται ο κλάδος

 1. Επίβλεψη έργων και διαχείριση των συμβολαίων:
  • Οδικά
  • Αντιπλημμυρικά
  • Πολεοδομικά
  • Χώρων Πρασίνου
  • Έργων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 του «Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου»
 2. Επίβλεψη εργασιών:
  • Διαχείριση οικοπέδων
   • Οδικό δίκτυο
   • Διαμόρφωση χώρων πρασίνου
 3. Κοστολόγια έργων/εργασιών
 4. Επίβλεψη και συντονισμός εργασιών συνεργείων της Υπηρεσίας
 5. Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων και Δημοσίων Χώρων Πρασίνου
 6. Αποκατάσταση ζημιών από εργασίες Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΞ 22455798 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
ΓΙΑΓΚΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΝ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ.: 22462155 Yiangos.Yiangou@aglantzia.org.cy
ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τηλ.: 22462156 athena.yiannaka@aglantzia.org.cy
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Τηλ.: 22462157 Nikoleta.yiannaki@aglantzia.org.cy
ΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Τηλ.: 22874865 andia.papadouri@aglantzia.org.cy
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Τηλ.: 22462154 costas.perikleous@aglantzia.org.cy
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Τηλ.: 22462159 antonis.panagi@aglantzia.org.cy
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΠΠΑ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Τηλ.: 22462158 christina.kappa@aglantzia.org.cy