ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες του ανακοινώνει ότι παρατείνεται η πληρωμή των καθορισθέντων και επιβληθέντων τελών επί των ιδιοκτητών ή κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου, Δήμου Αγλαντζιάς, Δήμου Έγκωμης, Δήμου Λακατάμιας, Δήμου Λατσιών και στις περιοχές των Κοινοτήτων Κάτω Δευτεράς και Ανάγυιας για το έτος 2022 δυνάμει των Κανονισμών 32, 33, 34 και 35 των περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών του 1973 μέχρι 2017, χωρίς επιβάρυνση μέχρι και την 5η Δεκεμβρίου 2022.

Περαιτέρω στα καθορισθέντα και επιβληθέντα τέλη, σύμφωνα με το άρθρο 32 των Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων 1971 έως 2020, από την 6η Δεκεμβρίου 2022, θα επιβάλλεται επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός τεσσάρων (4) μηνών και επιβάρυνση ίση με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, δηλαδή μετά την 6η Απριλίου 2023.

Τα καθορισθέντα και επιβληθέντα τέλη μπορούν να πληρωθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία, και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου www.sbn.org.cy.