ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων  Υπεύθυνης/ου  και Βοηθών Υπεύθυνης/ου  στα Κέντρα  Προστασίας και απασχόλησης παιδιών.

Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παραδοθεί στη κυρία Άννα Κούτζιη στα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς μέχρι τις 13:00 την Παρασκευή 16/3/18.

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργοδότησης και μισθοδοσία μπορείτε να πάρετε από τα γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται απ’ όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 97683301

Ημερομηνία : 27/2/2018