ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ – ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς ζητά προσφορές για την ετοιμασία και παράδοση φαγητού για τα παιδιά της παιδικής λέσχης του ιδρύματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Α’ Κοινοτικού  Νηπιαγωγείου  Αγλαντζιάς, Αγίας Παρασκευής 1, 2102.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής  προσφορών  25/7/17, Τρίτη μέχρι τις 12:00μ.μ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22330202
Ημερομηνία : 13/7/17


Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Αγλαντζιάς δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων  Υπεύθυνης/ου  και Βοηθών Υπεύθυνης/ου  στα Κέντρα  Προστασίας και απασχόλησης παιδιών.
Αίτηση και βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παραδοθεί στο Α’ Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς, Αγίας Παρασκευής 1, 2102 Αγλαντζιά, μέχρι τις 12 :00μ.μ.  την Τρίτη 25/7/17.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται απ’ όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες σχετικά με τους όρους εργοδότησης και μισθοδοσία μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Α’ Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Αγλαντζιάς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22330202
Ημερομηνία : 13/7/2017