Σχέδιο Δημοσίευσης Δήμου Αγλαντζιάς βάσει του περί του Δικαιώματος σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 (Ν.184(Ι)/2017).