Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου Αγλαντζιάς

O Δήμος Αγλαντζιάς ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6(5) του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), τον Πίνακα των προσοντούχων αιτητών, με σειρά προτεραιότητας, για απασχόληση δύο Τροχονόμων για τις ανάγκες του Δήμου, για χρονική περίοδο έξι μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη έξι μήνες.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6(6)(α) του πιο πάνω Νόμου, πρόσωπο το οποίο υπέβαλε αίτηση δυνάμει του παρόντος άρθρου δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξής του στον Πίνακα, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υποψήφιοι για τη θέση Τροχονόμου στο Δήμο Αγλαντζιάς

Α/Α Α.Δ.Τ. ΜΟΡΙΑ
1 869422 3
2 895777 2
3 761467 1
4 838817 1
5 727872 0
6 898014 0

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

3 Φεβρουαρίου 2017