Περιήγηση & Έκθεσε Κλασικών Αυτοκινήτων, 20 Μαρτίου 2022