Μείωση του χρόνου έκδοσης αδειών οικοδομής στο Δήμο Αγλαντζιάς

Μείωση του χρόνου έκδοσης αδειών οικοδομής

Με την ολοκλήρωση του έργου εκσυγχρονισμού των λεωφόρων Αγλαντζιάς και Λάρνακος καθώς επίσης και με το ξεμούδιασμα της αγοράς, παρουσιάζεται τάση για έντονη οικοδομική ανάπτυξη στην περιοχή του Δήμου Αγλαντζιάς.

Αυτή η οικοδομική ανάπτυξη βρίσκει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας υποστελεχωμένη, η οποία ομολογουμένως καταβάλλει τεράστια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στο ρυθμό ανάπτυξης και στα αιτήματα για έκδοση αδειών οικοδομής.

Ο Δήμος παρακολουθώντας την εξέλιξη του θέματος και αφουγκράζοντας τα αιτήματα των δημοτών και των επενδυτών ανάπτυξης γης για συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για έκδοση αδειών οικοδομής, προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να υιοθετήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κ.Δ.Π. 248/2013 – «Κόκκινος Φάκελος», χωρίς την καταβολή επιπρόσθετων δικαιωμάτων ή τη διαδικασία επίσπευσης της εξέτασης της αίτησης με την καταβολή πρόσθετων δικαιωμάτων εξέτασης σε υπερωριακή βάση του προσωπικού του Δήμου.

Αναλυτικότερα:

Α. Διαδικασία  υποβολής της αίτησης με «Κόκκινο Φάκελο» σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κ.Δ.Π. 248/2013

Η έκδοση της αιτούμενης άδειας οικοδομής εκδίδεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας εφαρμόζεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Για κατοικίες και συγκεκριμένα μέχρι τετρακατοικία (υπενθυμίζεται ότι για αυτή την κατηγορία αναπτύξεων δεν απαιτείται πολεοδομική άδεια – θεωρείται δεδομένη), υπό τις προϋποθέσεις ότι

 • Το οικόπεδο είναι εγγεγραμμένο
 • Το οικόπεδο να βρίσκεται σε πολεοδομική ζώνη Κα, Η, Τα ή
  • βρίσκεται εντός καθορισμένου ορίου ανάπτυξης που δεν επηρεάζεται από οιονδήποτε σχέδιο διάνοιξης ή συνέχισης ή διεύρυνσης του οδικού δικτύου ή
  • βρίσκεται σε υπό δημιουργία οικόπεδο

Δεν εφαρμόζεται,

 • Σε Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα και
 • σε περιπτώσεις οικοδομών που έχουν κηρυχθεί διατηρητέες

Συνοπτικά η Διαδικασία υποβολής είναι η ακόλουθη:

 • Ο αιτητής υποβάλλει στο Δήμο το φάκελο της αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής, ‘’κόκκινος’’ φάκελος όπως έχει καθιερωθεί να ονομάζεται.
 • Ο φάκελος παραχωρείται εκ των προτέρων από το Δήμο και ο μελετητής έχει την ευθύνη να καταχωρήσει σε αυτό όλα τα έγγραφα που απαιτούνται με τη σωστή σειρά και κατάλληλα αριθμημένα, μαζί με το Έντυπο Αυτοελέγχου.
 • Ο Δήμος διενεργεί ταχύ και συνοπτικό έλεγχο στα υποβληθέντα έγγραφα, αλλά την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα τους τη φέρει ο μελετητής του έργου.
 • Στη περίπτωση που ο Δήμος διαπιστώσει ανακρίβειες ή λανθασμένα στοιχεία συνεχίζει την εξέταση της αίτησης με τη κανονική διαδικασία.
 • Ο Δήμος έχει την δυνατότητα να διενεργεί σε αιτήσεις που υποβάλλονται με το ‘’κόκκινο’’ φάκελο δειγματοληπτικά (spot check), πλήρη και σε βάθος έλεγχο για διασφάλιση της ορθότητας των αιτήσεων.

Η υιοθέτηση της διαδικασίας του «Κόκκινου Φακέλου» αναμένεται να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο στο Δήμο και στους αιτητές, χωρίς πρόσθετο κόστος σ΄ αυτούς.

 

Β. Διαδικασία επίσπευσης εξέτασης της αίτησης με την καταβολή προσθετών δικαιωμάτων επίσπευσης.

Ο αιτητής δύναται να ζητήσει να εξεταστεί η αίτηση του με τη διαδικασία αυτή καταβάλλοντας πρόσθετο κόστος €0,70/τ.μ. καλυμμένοι χώροι.

Σε αυτή την περίπτωση η εργασία διεξάγεται σε υπερωριακή βάση.

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος εξετάζει την αίτηση με τη διαδικασία επίσπευσης μόνο για θέματα που αφορούν το Δήμο και όχι για θέματα άλλων υπηρεσιών όπως οργανισμοί κοινής ωφελείας, πυροσβεστική κλπ.