Λήξη προθεσμίας εξόφλησης του Δικαιώματος Άσκησης Επιχειρήσεων και του Δικαιώματος Διατήρησης/Χρήσης Επαγγελματικού Υποστατικού για το έτος 2021

Ο Δήμος Αγλαντζιάς σας ενημερώνει ότι η προθεσμία εξόφλησης των Δικαιωμάτων Άσκησης Επιχειρήσεων και Διατήρησης/Χρήσης Επαγγελματικού Υποστατικού  για το έτος 2021 είναι η 31η Οκτωβρίου, 2021 και δε θα δοθεί περαιτέρω παράταση. Σε περίπτωση που και μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας τα τέλη δεν πληρωθούν θα επιβληθεί η νόμιμη επιβάρυνση σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο.

Επίσης, ο Δήμος προτρέπει το Κοινό να προβαίνει σε εξόφληση μέσω των διαθέσιμων μεθόδων ηλεκτρονικής εξόφλησης για να ελαχιστοποιείται η προσέλευση στα γραφεία του Δήμου λόγω των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται με βάση τα Διατάγματα για Covid-19 και για αποφυγή ταλαιπωρίας στην αναμονή.