ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ / ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Αγαπητοί ∆ημότες,

Ο ∆ήμος στα πλαίσια της ορθής ενημέρωσης των ∆ημοτών, σας παραθέτει τις κατηγορίες για το Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων και τη βάση υπολογισμού των αδειών λειτουργίας επαγγελματικού υποστατικού και επαγγελματικής άδειας για το έτος 2016:

Ι. Τέλος Αποκομιδής Σκυβάλων

Φοιτητικές Εστίες (ανά κλίνη) €60,00
∆ιαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου/στούντιο €85,00
Υποστατικά Προσφυγικών Οικισμών €105,00
∆ιαμέρισμα δύο και άνω υπνοδωματίων €145,00
Οικίες σε οικόπεδο μεγέθους μέχρι 520τμ. €145,00
Οικίες σε οικόπεδο μεγέθους μεγαλύτερου από 520τμ. €170,00
Συνταξιούχοι  με ΜΟΝΟ εισόδημα τη σύνταξη των Κοινωνικών Ασφαλίσεων  και με μηνιαίο  οικογενειακό  εισόδημα  κάτω  των  €922,  νοουμένου  ότι  προσκομίζονται  οι σχετικές βεβαιώσεις για το ποσό της Σύνταξης ∆ωρεάν
Οικίες όπου εργάζεται μόνο ένα άτομο, από τα άτομα που διαμένουν στην οικία και βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και οι υπόλοιποι είναι άνεργοι πέραν των 6 μηνών, νοουμένου ότι προσκομιστεί η Κάρτα Ανέργου για όλα τα άτομα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των €20.000 30% Μείωση
Οικίες όπου όλα τα άτομα που διαμένουν και βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία είναι άνεργοι πέραν των 6 μηνών, νοουμένου ότι προσκομιστούν: α) Κάρτα Ανέργου για όλα  τα   άτομα   και  β)   Βεβαίωση   ότι   είναι   δικαιούχοι   Ελάχιστου   Εγγυημένου Εισοδήματος, για όσους δεν αποζημιώνονται από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα. ∆ωρεάν
Οικίες όπου ο φορολογούμενος ή ο/η σύζυγος είναι άτομο με πλήρη αναπηρία που το καθιστά ανίκανο για εργασία ∆ωρεάν
Μονογονεϊκές   οικογένειες   (πρέπει   να   προσκομίζονται   τα   ακόλουθα:   (α)   το Πιστοποιητικό Αποδοχών, (β) το Πιστοποιητικό Γεννήσεως εξαρτώμενου τέκνου, (γ) Βεβαίωση για λήψη επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας Ανάλογα με εισοδήματα
Κενά υποστατικά με ιδιοκτήτες ανέργους χωρίς άλλα εισοδήματα, νοουμένου ότι προσκομίζονται: α) Βεβαίωση Ετήσιας Κατανάλωσης ΑΗΚ και β) Κάρτα Ανέργου χωρίς άλλα εισοδήματα 50% Μείωση


Σ
ημειώσεις:

α) Υποστατικά που διαμένουν φοιτητές χρεώνονται με βάση τα πιο πάνω κριτήρια.

β) Σύμφωνα  με τους  ισχύοντες  Νόμους  & Κανονισμούς,  ο ∆ήμος  δύναται  να επιβάλλει  το τέλος αποκομιδής σκυβάλων είτε στους ιδιοκτήτες είτε στους κατόχους.  Η πολιτική του ∆ήμου είναι όπως το τέλος επιβάλλεται ως επί το πλείστον στους ιδιοκτήτες.   Ως εκ τούτου, εισήγηση του ∆ήμου στους ιδιοκτήτες είναι όπως προβαίνουν στις ανάλογες συμβατικές διευθετήσεις  με τους ενοικιαστές  των υποστατικών τους, ώστε οι τελευταίοι να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσό στους ιδιοκτήτες, καθώς σε περίπτωση μη εξόφλησης του τέλους, ο ∆ήμος θα διεκδικήσει το τέλος από τους ιδιοκτήτες.

 

ΙΙ. Άδειες Λειτουργίας Επαγγελματικού Υποστατικού

Οι χρεώσεις για την επιβολή της Άδειας Λειτουργίας Επαγγελματικού Υποστατικού έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 103 και τον Έβδομο Πίνακα του περί ∆ήμων Νόμου.

 

ΙΙΙ. Επαγγελματική Άδεια

Οι χρεώσεις για την επιβολή της Επαγγελματικής Άδειας έγιναν σύμφωνα με τα άρθρα 104 και 105 και τον Τρίτο Πίνακα του περί ∆ήμων Νόμου.

Τρόπος Εξόφλησης: – Ταμείο του ∆ήμου, Καθημερινά 8:00 – 13:00, – Σε όλες τις Τράπεζες και τα

Συνεργατικά Ιδρύματα (μόνο μετρητά) και – Μέσω της διαθέσιμης σύνδεσης στην ιστοσελίδα του

∆ήμου www.aglantzia.eu.

 

Ο ∆ήμος Αγλαντζιάς έχει αποφασίσει όπως προσφερθεί η δυνατότητά αποπληρωμής με δόσεις,  με  ελάχιστο  ποσό  πληρωμής   €30  κάθε  φορά  και  τελευταία  ημερομηνία συνολικής εξόφλησης την 31η  Οκτωβρίου 2016.   Αυτές οι πληρωμές θα μπορούν να γίνουν μόνο στο Ταμείο του ∆ήμου.

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι εμπίπτετε σε άλλη κατηγορία από αυτή στην οποία εσείς ή το υποστατικό σας έχετε καταταχθεί,  παρακαλείστε  όπως μέχρι τις  9 Σεπτεμβρίου  2016 προβείτε σε γραπτή ένσταση στο σχετικό έντυπο, που μπορείτε να προμηθευτείτε είτε από την ιστοσελίδα του ∆ήμου είτε από τα γραφεία του ∆ήμου. Η προσκόμιση ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών μαζί με την ένστασή σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την εξέταση της ένστασης σας. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Ή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ∆Ε ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ.

 

Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης των πιο πάνω τελών καθορίστηκε η  31η  Οκτωβρίου 2016. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εξόφλησης των τελών έγκαιρα, θα επιβληθεί αυτόματα επιβάρυνση ύψους 10% στα ανείσπρακτα ποσά, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, από την 1η Νοεμβρίου 2016.


∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ