ΑΡΧΙΚΗ
ΣΛΙΔΑ
 
 
Εσωτερικός Κανονισμός και Κώδικες Δεοντολογίας
 

Η πιο σημαντική ενότητα του ΔΣΚΑ, που αφορά κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, είναι η τήρηση του απορρήτου. Τα μέλη του Προσωπικού του ΔΣΚΑ, είτε αυτά ανήκουν στο έμμισθο προσωπικό, είτε εργάζονται ως συνεργάτες ή ως εθελοντές, υπογράφουν Σύμβαση Τήρησης Εμπιστευτικότητας Επαγγελματικού Απορρήτου. Με αυτόν τον τρόπο δεσμεύονται και γραπτώς, ότι θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες του εξυπηρετουμένου.

Κατά τον ίδιο τρόπο υπογράφει ειδικό έντυπο Εμπιστευτικότητας και Συγκατάθεσης και το εξυπηρετούμενο άτομο με την έναρξη της συνεργασίας του με το ΔΣΚΑ, ώστε να ενημερώνεται για την διαφύλαξη των προσωπικών του δεδομένων, δηλαδή να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες που θα μοιράζεται στις συναντήσεις θα παραμένουν αυστηρώς εμπιστευτικές και θα φυλάγονται στον δικό του προσωπικό φάκελο, που θα διαφυλάσσεται σε ασφαλή χώρο. Για τον μόνο λόγο που οι Λειτουργοί του ΔΣΚΑ έχουν το δικαίωμα να μοιραστούν πληροφορίες με άλλους επαγγελματίες, είναι για επαγγελματικούς σκοπούς και μόνο, ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πληροφορία ότι το άτομο ενδέχεται να θέσει τον εαυτό του, κάποιον άλλο, ή ακόμη και ξένη περιουσία σε κίνδυνο. Σε περίπτωση που θα γίνει παραπομπή σε άλλην οργάνωση, ο εξυπηρετούμενος ενημερώνεται προηγουμένως και δίνει γραπτώς την συγκατάθεσή του.

Η τήρηση του αρχείου γίνεται με βάση το Νόμο Περί Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων και τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμο του 2001. Επίσης, η τήρηση των προσωπικών δεδομένων του εξυπηρετουμένου, από την Κοινωνική Λειτουργό του Κέντρου, διασφαλίζεται και από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Επαγγέλματος. Το ίδιο ισχύει και για τον Δεοντολογικό Κώδικα των Ψυχολόγων και εφαρμόζεται στην περίπτωση του Ψυχολόγου που θα συνεργάζεται με το ΔΣΚΑ.

Είναι απολύτως κατανοητό ότι το ενδιαφερόμενο άτομο για να απευθυνθεί στο ΔΣΚΑ θα πρέπει να νιώσει ασφάλεια για την διασφάλιση των προσωπικών του δεδομένων. Γι’αυτό το λόγο στο κομμάτι της τήρησης του απορρήτου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και είναι το βασικότερο κομμάτι των κανονισμών Λειτουργίας του ΔΣΚΑ.

 
 
επικοινωνήστε μαζί μας
22330277
 
Copyright © Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς 2011
Designed and developed by NETinfo plc
[email protected]