ΑΡΧΙΚΗ
ΣΛΙΔΑ
 
 
Διοικητική Διάρθρωση
 

Το Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο (ΔΣΚΑ), υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αγλαντζιάς και διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Ο εκάστοτε Δήμαρχος Αγλαντζιάς προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θέση του Γραμματέα κατέχει ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου.

Το ΔΣ έχει διοικητικές αρμοδιότητες για την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων του ΔΣΚΑ. Το προσωπικό του ΔΣΚΑ είναι υπόλογοι του ΔΣ και η εφαρμογή των προγραμμάτων θα πραγματοποιείται κατόπιν  έγκρισης από το ΔΣ.

Το προσωπικό από το οποίο στελεχώνεται το ΔΣΚΑ είναι ο Λειτουργός Ευημερίας, με την επαγγελματική ιδιότητα του Κοινωνικού Λειτουργού, και ο Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, που έχουν επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο  το οποίο έχει καθορίσει τις αρμοδιότητες του κάθε Λειτουργού. Στις τακτικές συναντήσεις του ΔΣ με το προσωπικό του ΔΣΚΑ, γίνεται αλληλοενημέρωση για τη λειτουργία των προγραμμάτων και συντονισμός των ενεργειών. Ο Λειτουργός Ευημερίας, βάση των αρμοδιοτήτων του, έχει τόσο επιστημονικό όσο και εκτελεστικό χαρακτήρα όσον αφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των προγραμμάτων, ενώ ο Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, έχει εκτελεστικό και οργανωτικό χαρακτήρα, καθώς είναι υπεύθυνος για την διεκπεραίωση οικονομικών, λογιστικών και γραμματειακών καθηκόντων.

Επιπλέον, για την ομαλή Λειτουργία του ΔΣΚΑ κρίνεται απαραίτητη η στενή συνεργασία των Μελών του Προσωπικού και του ΔΣ, με τον συνεργάτη Ψυχολόγο του ΔΣΚΑ αλλά και με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Δημοσίου (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ΥΚΕ κ.α.), Κοινοτικού και Εθελοντικού τομέα.

 
 
επικοινωνήστε μαζί μας
22330277
 
Copyright © Δημοτικό Συμβουλευτικό Κέντρο Αγλαντζιάς 2011
Designed and developed by NETinfo plc
[email protected]