ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ – ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής, μόνιμης θέσης Δημοτικού Μηχανικού στο Δήμο Αγλαντζιάς.  (Η θέση είναι πρώτου διορισμού).

 1. Εγκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
  Α11:€29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292.
  Α13:€39013,40553,42093,43633,45173,46713,48253.
  (Συνδυασμένες κλίμακες).  Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.  Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
  Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
  Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
 2. Καθήκοντα και ευθύνες:
  2.1   Υπεύθυνος για:
  2.1.1 Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και τον προγραμματισμό, εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, οδικών, κυκλοφοριακών και άλλων έργων του Δήμου,
  2.1.2 την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, κανονισμών και διαταγμάτων που διέπουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Δήμων στον ευρύτερο τεχνικό τομέα με έμφαση στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και Κανονισμούς, τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, τον περί Δήμων Νόμο τον περί Ελέγχου Διαφημιστικών Πινακίδων Νόμο και τον περί Πετρελαιοειδών Νόμο και Κανονισμούς,
  2.1.3 τη σχεδίαση, μελέτη, εκτέλεση, εποπτεία των τεχνικών έργων του Δήμου και ετοιμασία εκθέσεων προόδου,
  2.1.4  τον έλεγχο των αιτήσεων για άδειες οικοδομής, διαχωρισμούς οικοπέδων, ανάπτυξη γης και πιστοποιητικών εγκρίσεως, καθώς και τη διεξαγωγή στατικού και αντισεισμικού ελέγχου σε σχέση με αιτήσεις για άδειες οικοδομής,
  2.1.5 την εκπαίδευση, εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας,
  2.1.6 την τήρηση και λειτουργία αρχείου σε σχέση με τις αιτήσεις για άδειες οικοδομών, διαχωρισμού οικοπέδων, αναπτύξεως γης και συναφών θεμάτων, καθώς επίσης και για την τήρηση και λειτουργία αρχείου, ρυμοτομιών και πολεοδομικών σχεδίων.
  2.2 Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους επίλυσης τους.
  2.3 Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
  2.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.
 3. Απαιτούμενα προσόντα:
  3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία ή στην Πολιτική Μηχανική.(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
  3.2 Εγγραφή στον οικείο Κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.
  3.3 Πενταετής τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής ή/και Αρχιτεκτονικής ή/και σε θέματα Πολεοδομίας από την οποία τριετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
  3.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
  3.5 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

Διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με την πιο πάνω Σημείωση αρ. (1) του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν σε προφορική εξέταση μόνο, όπως αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ημερομηνία των προφορικών εξετάσεων θα καθοριστεί αργότερα.

Σημειώσεις:

 1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 19 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς δυνάμει των άρθρων 53 και 87 του περί Δήμων Νόμου, ΚΔΠ.372/2000 με την οποία υιοθετήθηκε η ΚΔΠ.71/2000, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στη δημοτική υπηρεσία, εκτός εάν
  2.1 συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές,
  2.2 κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός,
  2.3 δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,
  2.4 δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημοτική υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε οργανισμό δημόσιου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα,
  2.5 πιστοποιείται από γιατρό που ορίζεται από το Συμβούλιο ότι είναι σωματικά κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.
 3. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/2009), καλούνται όπως, με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

Υποβολή Αιτήσεων:

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Δήμου Αγλαντζιάς και να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς, Αικατερίνης Κορνάρο 8, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, στο Δημοτικό Γραμματέα, Τ.Θ. 20259, 2150 Αγλαντζιά, όχι αργότερα από τις 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00.  Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα, ημερομηνίας, το αργότερο, μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2018. Η υποβολή αιτήσεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν είναι αποδεκτή

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που αναφέρονται, περιλαμβανομένων εμπεριστατωμένων βεβαιώσεων για υπηρεσία, που αφορά την εργασιακή πείρα και τα διοικητικά καθήκοντα. Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας που ζητούνται στα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσία οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας τεκμήρια, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.

Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα, όπως αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Αγλαντζιάς, τηλ.22462233, σε εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.aglantzia.org.cy.