ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για Φόρο Θεάματος

Γνωστοποιείται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν oι περί Επιβολής και Είσπραξης Τέλους Θεάματος Κανονισμοί του Δήμου Αγλαντζιάς που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 3532 και ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2001, ως ΚΔΠ 370/2001, καθόρισε την επιβολή Τέλους Θεάματος ύψους 7% επί της τιμής του εισιτηρίου σε χώρους δημοσίου θεάματος που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Αγλαντζιάς.

Το δυνάμει του Κανονισμού επιβαλλόμενο τέλος θεάματος εισπράττεται και καταβάλλεται στο Δήμο από το πρόσωπο που διεξαγάγει την επιχείρηση του δημόσιου θεάματος.

Κανενός προσώπου δεν επιτρέπεται να γίνεται δεκτή η είσοδος σε οποιονδήποτε χώρο δημοσίου θεάματος, στον οποίο η είσοδος γίνεται έναντι ή άνευ καταβολής αντιτίμου, εκτός μέσω εισιτηρίου χαρτοσημασμένου ή σεσημασμένου κατά τρόπο που να υποδηλώνει ότι το καθορισμένο τέλος θεάματος έχει καταβληθεί.

Σε κάθε τέτοιο εισιτήριο πρέπει να αναγράφεται επακριβώς το αντίτιμο για την είσοδο στο χώρο δημοσίου θεάματος.

Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τους περί Επιβολής και Είσπραξης Τέλους Θεάματος Κανονισμούς του Δήμου Αγλαντζιάς του 2001, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται στις προβλεπόμενες από το εδάφιο (2) του άρθρου 87 του περί Δήμων Νόμου ποινές.