Διάθεση προς πώληση μικρού λεωφορείου

Ο Δήμος Αγλαντζιάς προτίθεται να διαθέσει προς πώληση ένα μικρό λεωφορείο η περιγραφή και ο αριθμός εγγραφής του οποίου είναι ως ακολούθως:

Αριθμός Εγγραφής: KPR631

Κατασκευή: ΤΟΥΟΤΑ, COASTER

Ταξινόμηση οχήματος: Λεωφορείο Ι.Χ.

Αριθμός Καθισμάτων: 22

Ημερομηνία Κατασκευής: 2/1/2003

Km: 159.000.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους προς το Δήμο Αγλαντζιάς,  σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Προσφορά για αγορά μικρού λεωφορείου», ο οποίος θα πρέπει να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου, Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Μαϊου 2019 και ώρα 12:00.

Κριτήριο κατακύρωσης της προσφοράς θα είναι η ψηλότερη προσφερόμενη τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν επιθεώρηση του οχήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματειακή Λειτουργό Μυράντα Αργυρού στο τηλέφωνο 22462195.