Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης για τα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς – Αρ. Διαγωνισμού: 13/2019

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης για τα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς – Αρ. Διαγωνισμού: 13/2019

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης €36,000 Τριάντα έξι Χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 3 χρόνια (12 μήνες Αρχική Περίοδο & 12 + 12 μήνες προαιρετική περίοδο).

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα Έγγραφα του Διαγωνισμού, δωρεάν, μέσω του Συστήματος eprocurement από το χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy. Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα (πληροφορίες στο τηλ. 22605050).

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στο χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα  www.eprocurement.gov.cy. μέχρι τις 24 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς τηλ. 22462233/22462251, οδός Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά.