Δελτίο Τύπου: Παράταση στην προθεσμία εξόφλησης των Τελών Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικής Άδειας και Άδειας Λειτουργίας Επαγγελματικού Υποστατικού και του Δημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2016

Παράταση στην προθεσμία εξόφλησης των Τελών Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικής Άδειας και Άδειας Λειτουργίας Επαγγελματικού Υποστατικού και του ∆ημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2016

Ο ∆ήμαρχος και το ∆ημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς ανακοινώνουν ότι αποφασίστηκε όπως δοθεί παράταση στην προθεσμία εξόφλησης των Τελών Αποκομιδής Σκυβάλων, Επαγγελματικής Άδειας και Άδειας Λειτουργίας Επαγγελματικού Υποστατικού και του ∆ημοτικού Τέλους Ακίνητης Ιδιοκτησίας μέχρι τη Παρασκευή, 2 ∆εκεμβρίου 2016. Σε περίπτωση που και μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας τα τέλη δεν πληρωθούν ο ∆ήμος θα είναι υπόχρεος να επιβάλει την από τον Νόμο επιβαλλόμενη επιβάρυνση.
∆εν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.