Νέο Κοιμητήριο Αγλαντζιάς

Το Νέο Κοιμητήριο Αγλαντζιάς δημιουργήθηκε το 1992 και βρίσκεται στη Λεωφόρο Λάρνακος (απέναντι από τη βόρεια είσοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου).

Έχει περιτειχιστεί ολόκληρος ο χώρος του Κοιμητηρίου, που έχει έκταση 38.623 τ.μ. περίπου.  ‘Εχει διαμορφωθεί περίπου το 55% της συνολικής  του έκτασης.

Στο χώρο του Κοιμητηρίου έχει ανεγερθεί μικρή εκκλησία, που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Λάζαρο.

Έχει διαμορφωθεί χώρος για ταφή επιφανών προσώπων.

Έχει διαμορφωθεί επίσης χώρος για ταφή των Αγνοουμένων, των οποίων τα οστά ταυτοποιούνται.  Οι χώροι παραχωρούνται δωρεάν στους Αγλαντζιώτες Αγνοουμένους και στους εκτοπισθέντες των οποίων ο πλησιέστερος συγγενής είναι δημότης Αγλαντζιάς.

Η λειτουργία του Κοιμητηρίου ρυθμίζεται από τον περί Κοιμητηρίων (ταφή και εκταφή) Νόμο Ν.257(Ι)/2004 και τις τροποποιήσεις του, σχετικούς Κανονισμούς και από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

  1. Δεν προπωλούνται χώροι ταφής αλλά διατίθενται μονοί τάφοι, κατά αύξοντα αριθμό του χώρου ταφής και σύμφωνα με την ημερομηνία θανάτου.
  2. Δικαίωμα παραχωρείται μόνο στους Δημότες Αγλαντζιάς, αφού οι οικείοι αποταθούν στο Δήμο, προσκομίζοντας πιστοποιητικό θανάτου. Σχετικό έντυπο επισυνάπτεται.
  3. Το Δικαίωμα παραχώρησης χώρου ταφής ανέρχεται σε €850,00 για οικογενειακό τάφο και €128,15 για προσωρινό (πενταετούς χρήσης).
  4. Το σχετικό Δικαίωμα μαζί με την απόδειξη πληρωμής παρουσιάζεται στο Φροντιστή του Κοιμητηρίου, ο οποίος μερινά για την ανόρυξη του τάφου και την ταφή. Για το σκοπό αυτό και, όπου η ανόρυξη γίνεται με μηχανικά μέσα, καταβάλλεται ποσό €120,00 συν ΦΠΑ, απευθείας στο Φροντιστή.
  5. Για ταφή σε υφιστάμενο οικογενειακό τάφο υποβάλλεται αίτημα στο Δήμο και Υπεύθυνη Δήλωση όσον αφορά το βαθμό συγγένειας των εκλιπόντων. Σχετικό έντυπο επισυνάπτεται. Για την ετοιμασία του χώρου ταφής και την ταφή καταβάλλεται ποσό €130,00 συν ΦΠΑ, απευθείας στο Φροντιστή του Κοιμητηρίου.    Στις περιπτώσεις που απαιτείται να γίνει ανακομιδή των οστών, πριν από τη νέα ταφή, καταβάλλεται, στο Φροντιστή, επιπλέον ποσό €70,00 συν ΦΠΑ.

Παλαιό Κοιμητήριο:

Το Παλαιό Κοιμητήριο Αγλαντζιάς, που βρίσκεται πάνω από το Πολιτιστικό Κέντρο «το σκαλί» είναι πλήρες.   Γίνονται ταφές μόνο σε υφιστάμενους οικογενειακούς τάφους, αφού υποβληθεί σχετική αίτηση στο Δήμο και υποβληθεί πιστοποιητικό θανάτου.  Σχετικό έντυπο επισυνάπτεται.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Γραφεία του Δήμου (εργάσιμες μέρες και ώρες): 22462197/22462233

Φροντιστής: 22253010

Έντυπα και Αιτήσεις