Εντ.:1 Αίτηση για Άδεια Διαχωρισμού Γης, Οικοδομής ή Κατασκευής Δρόμου
Εντ.:2 Αίτηση για Άδεια Οικοδομής
Εντ.:3 Διορισμός Επιβλέποντα / ων Μηχανικού / ων
Εντ.:4 Υπεύθυνη Δήλωση για Στατικούς Υπολογισμούς
Εντ.:5 Έντυπο Αυτοελέγχου- Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης σε Οικόπεδα
Εντ.:6 Εμβαδομέτρηση Οικοδομής
Εντ.:7 Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης
Εντ.:8 Τί πρέπει να υποβληθεί για τις αιτήσεις
Εντ.:10 Διορισμός Επιβλέποντα/ ων Μηχανικού /ων δυνάμει του άρθρου 4(1Α) του περί ρυθμίσεων οδών και οικοδόμων νόμου
Εντ.:11 Υποχρέωση του Ιδιοκτήτη
Για να πάρετε τα έντυπα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου www.ucm.org.cy

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Άλλα Έντυπα και Αιτήσεις