Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση των κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, Τεχνικού και Τροχονόμου.

Ο Δήμος Αγλαντζιάς γνωστοποιεί τον κατάλογο αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη την 1η Φεβρουαρίου 2020 για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων.

Επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει το πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.

Σε προφορική εξέταση θα κληθεί ο τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων, των κενών θέσεων για τις οποίες γίνεται η εξέταση, με τη σειρά επιτυχίας τους στη γραπτή εξέταση δεδομένου του ότι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.