Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση κενών θέσεων

Γραπτή εξέταση για την πλήρωση:

  • Δύο θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
  • Δύο θέσεων Τροχονόμου
  • Μιας θέσης Τεχνικού

 Ο Δήμος Αγλαντζιάς ενημερώνει τους υποψήφιους, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις, ότι έχει αποσταλεί διπλοσυστημένη επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση στην οποία καλούνται να παρακαθίσουν και έχει οριστεί να διεξαχθεί η γραπτή εξέταση το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020.

Για να επιτραπεί στους υποψήφιους να λάβουν μέρος στην εν λόγω γραπτή εξέταση θα πρέπει να παρουσιάσουν την πιο πάνω αναφερόμενη επιστολή μαζί με το δελτίο ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν ενημερωθούν από τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες να παραλάβουν την επιστολή τους, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν με το Δήμο (Γραμματεία) τηλ. 22462195 για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού και 22462197 για τις θέσεις Τεχνικού και Τροχονόμου.