Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου Αγλαντζιάς – Δύο Τροχονόμοι

Η Τριμελής Επιτροπή, για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου  στο Δήμο Αγλαντζιάς, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), υπάρχει ανάγκη για απασχόληση δύο Τροχονόμων, στο Δήμο Αγλαντζιάς, για χρονική περίοδο έξι μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη έξι μήνες, για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 2. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία, ευγένεια, ευπρεπής εμφάνιση και αξιοπιστία.
 5. Κατοχή άδειας οδηγού μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου.
 6. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Εφαρμόζει το Νόμο και τους Κανονισμούς σε θέματα τροχαίας.
 2. Εκτελεί περιπολίες σύμφωνα με οδηγίες.
 3. Καταχωρεί όλες τις καταγγελίες σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς.
 4. Όταν το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, με βάση την κείμενη νομοθεσία, εκτελεί καθήκοντα Ειδικού Αστυφύλακα πλην της οπλοφορίας.
 5. Επιλαμβάνεται προβλημάτων πολιτών με βάση τους Κανονισμούς ή/και οδηγίες και βοηθά στην επίλυσή τους.
 6. Συνεργάζεται με την Αστυνομία για την επίλυση θεμάτων τροχαίας κυκλοφορίας.
 7. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων, επιθεωρεί τούτους και καταγγέλλει τους παραβάτες.
 8. Διευκολύνει τους πεζούς και ελέγχει τις διαβάσεις πεζών.
 9. Βοηθά στη συλλογή στοιχείων σε σχέση με την τροχαία κυκλοφορία.
 10. Επιδίδει κλήσεις Δικαστηρίου που σχετίζονται με υποθέσεις του Δήμου ή/και άλλων Δήμων.
 11. Φροντίζει για την εφαρμογή όλων των σχετικών Νόμων, Κανονισμών και άλλων συναφών οδηγιών αναφορικά με την τοποθέτηση αντικειμένων επί δημοσίων πεζοδρομίων, δρόμων, πλατειών κλπ., την πλανοδιοπώληση καθώς και άλλα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δήμου.
 12. Εκδίδει και εισπράττει κατά τον καθορισμένο τρόπο εξώδικα πρόστιμα σχετικά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
 13. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης των Υποψηφίων/ Μοριοδότηση:

Α/Α Προσόντα/Πείρα Αντικειμενικά Κριτήρια (Μόρια)
1. Βαθμολογία απολυτηρίου εξαετούς φοίτησης αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης από 15/20 και άνω 1
2. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν 1
3. Πιστοποιητικό (σε ισχύ) Πρώτων Βοηθειών 1
4. Κατοχή Πιστοποιητικού ECDL (European Computer Driving License), Βασικό Επίπεδο,  ή άλλου ισότιμου διπλώματος που να πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις Η/Υ στα πιο κάτω θέματα:

Windows, word, excel, internet-email

 

1

 

 

Σημειώσεις:

 1. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιείται ως κριτήριο ο βαθμός απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (προτεραιότητα σε υποψηφίους με ψηλότερη βαθμολογία) και εάν προκύψει ανάγκη θα χρησιμοποιηθεί το κριτήριο της ηλικίας (προτεραιότητα σε υποψηφίους με μικρότερη ηλικία).
 2. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
 3. Η μισθοδοσία καθορίζεται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2 μειωμένη κατά 10%.
 4. Λόγω της ειδικής φύσης των καθηκόντων της θέσης, οι ώρες υπηρεσίας των Τροχονόμων δεν είναι οι συνηθισμένες για τη Δημοτική Υπηρεσία και μπορεί να εργάζονται με ειδικό ωράριο ή να κληθούν σε υπηρεσία οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
 5. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, δύο Τροχονόμων που θα προσληφθούν, θα είναι για χρονική περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη έξι μήνες, για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών που προκύπτουν αναφορικά με υφιστάμενες κενές θέσεις. Νοείται ότι στην περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει θα τερματιστούν πρώτα οι υπηρεσίες εκείνου του εργοδοτούμενου που έχει τη χαμηλότερη σειρά κατάταξης στον σχετικό κατάλογο. Με τον τερματισμό της απασχόλησης η εργοδότηση του έκτακτου προσωπικού τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
 6. Οι αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν ηλεκτρονικά από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αγλαντζιάς www.aglantzia.org.cy ή από τα Γραφεία του Δήμου Αγλαντζιάς, Αικατερίνης Κορνάρο 8, και να παραδοθούν ιδιοχείρως έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Δήμου Αγλαντζιάς, Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Αγλαντζιά, μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 15:00.
 7. Τονίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα απολυτηρίου, άδειας οδηγού μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου καθώς και όλων των πιστοποιητικών που αναφέρονται.  (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).
 8. Αιτήσεις που δεν πληρούν όλα τα απαραίτητα προσόντα ή δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες, ή στις οποίες δεν επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, δεν θα γίνονται δεκτές.
 9. Οι δύο πρώτοι υποψήφιοι στη σειρά κατάταξης, στον τελικό πίνακα, θα προσληφθούν νοουμένου ότι προηγουμένως θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22462233, 22462197.