Φίλοι Δημότες και Δημότισσες,
Κρίναμε σκόπιμο και ορθό να σας απευθύνουμε την πιο πάνω έκκληση γιατί πιστεύουμε πως και σεις μαζί με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο ενδιαφέρεστε γιο τη πρόοδο και ανάπτυξη του Δήμου μας. έτσι που συνεχώς να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής για όλους τους Δημότες μας.
Γι αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά προς τις πιο κάτω υποδείξεις ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Εντ.:1 Αίτηση για Άδεια Διαχωρισμού Γης, Οικοδομής ή Κατασκευής Δρόμου
Εντ.:2 Αίτηση για Άδεια Οικοδομής
Εντ.:3 Διορισμός Επιβλέποντα / ων Μηχανικού / ων
Εντ.:4 Υπεύθυνη Δήλωση για Στατικούς Υπολογισμούς
Εντ.:5 Έντυπο Αυτοελέγχου- Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης σε Οικόπεδα
Εντ.:6 Εμβαδομέτρηση Οικοδομής
Εντ.:7 Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης
Εντ.:8 Τί πρέπει να υποβληθεί για τις αιτήσεις
Εντ.:10 Διορισμός Επιβλέποντα/ ων Μηχανικού /ων δυνάμει του άρθρου 4(1Α) του περί ρυθμίσεων οδών και οικοδόμων νόμου
Εντ.:11 Υποχρέωση του Ιδιοκτήτη
Για να πάρετε τα έντυπα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου www.ucm.org.cy

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Άλλα Έντυπα και Αιτήσεις